Recent Changes

Saturday, November 21

 1. page Unitats didàctiques i TIC edited ... Totalmente constructivista i conectivista. Plantea las actividades desde una aventura inicial …
  ...
  Totalmente constructivista i conectivista. Plantea las actividades desde una aventura inicial en el que un personaje se ha perdido y no encuentra su planeta. Se han de ir Cubriendo una serie de pistas para resolver las misiones. Todo totalmente en el ordenador con fichas informativas y fichas para Responder a Cuestiones sobre el tema.
  Opinión personal:
  ...
  interesante para Aplicaraplicar con los
  És una webquest molt guiada que conté informació interessant. És bastant senzilla de seguir. Trobo molt positiu que hi hagi un apartat d'autoavaluació al final per tal que els alumnes desenvolupin la competència d'aprendre a aprendre. Sílvia Rubió
  Parlem d'evolució {Imagen1.jpg} {Imagen1.jpg} {Imagen1.jpg}
  (view changes)
  9:43 am
 2. page Article divulgatiu. Teories edited ... L'Aprenentatge i les seves teories Introducció ... resultat de l'estudi, l' experiència, …
  ...
  L'Aprenentatge i les seves teories
  Introducció
  ...
  resultat de l'estudi, l' experiència,l'estudi. la instruccióobservació,la experiencia i l' observació.la instrucció.
  És una
  ...
  importants en els essers humans, animalslos animales Sistemes i sistemes artificials.artificiales. Si ens centremCentrem humà en l'aprenentatge humà,l'aprenentatge, podem dir
  ...
  consisteix en adquirir,Adquirir, processar, compendre i aplicarAplicar una informació.información. Aprenem alguna
  ...
  el temps. PerPor aprendre necessitem quatre factors fonamentals: intel.ligència,Necessitem fonamentals factores: Intel.ligència, coneixements previs,
  ...
  temps diversos autorsautores han anat estudiant la maneraLa Manera com els humans aprenemhumanos com i comAprenem a conseqüènciaconseqüência han anat
  ...
  l'aprenentatge:
  -El Conductismeque más s'aprèn conductisme defensa que aprenemDönem Aprenem quan donem una resposta a unA UN estímul i
  ...
  es reforça de manera positiva, més s'aprèn.MANERA DE positiva,. Els autors conductistes queQue Son destacarem són Pavlov, Watson
  ...
  Skinner.
  -El que Cognitivisme manifesta que aprenemmanifestaciones Aprenem perquè posem
  ...
  sèrie de processos mentalsProcesos mentales (la percepció,
  ...
  la motivació). I aSoy un diferència del conductisme, és més importantmás importante la motivació
  ...
  que no pasreforçament el reforçament.pas. Un dels autors aun s'anomena destacar s'anomena Bruner. Aquest va elaborarElaborar la teoria
  ...
  l'aprenentatge per descobriment:adquirim informació,descobriment: adquirim información, la integrem
  ...
  els nostres esquemes mentalsEsquemes mentales aleshores i aleshores hem de crearCREAR les estructures pròpies perpor descobrir coneixement i arribar al coneixement.al. El autor Un altre autor aun s'anomena destacar s'anomena Ausubel, el
  ...
  de l'aprenentatge significatiu:aprenem quan somsignificatiu: Aprenem capaços som quan de relacionar
  ...
  amb els que ja que teníem.
  -L'Aprenentatge Sociocultural diu

  -Aprenentatge L 'socioculturales
  que aprenem quan ens diu Aprenem quan relacionem amb
  ...
  segons la societat onsociedad en estem, aprendrem
  ...
  unes altres. L'autor aAutor L'a destacar és
  ...
  Informació manifesta ción humana que la ment humana treballa com un ordinador,de las Naciones Unidas trabaja en el ordinador com, és a dir, rep informació,representante de información, la processa i enI ES treu un resultat.résultat. La memòria,
  ...
  les representacions mentalsmentales factores són els factors que processen
  ...
  que s'apren construintConstruint sobre els coneixements previs. ÉsEs la teoria que barrejaBarreja principis de
  ...
  teories anteriors: sociocultural, genètica,socioculturales, genética, processament de
  Els tipus d'aprenentatge més comuns són els següents:
  ...
  Només es necesita el contingut necesita per a reproduir-loreproducir todas-lo però no esres descubreix res.es.
  Aprenentatge per descobriment: laLa persona ha rebutrefutar els continguts els descubrint els conceptes i
  ...
  els eordena per adaptar-lospor Adaptar-los al seu sistema cognitiu
  Aprenentatge repetitiu:
  cognitivo
  Repetitiu Aprenentatge:
  Es produeix quan l'alumne memoritza continguts sense comprendrel'scomprendrel memoritza sentido o de relacionar-los amb
  ...

  Aprenentatge significatiu: Relaciona L'alumne relaciona els seus
  ...
  amb els nous donan-los coherèncianous-donan los Coherencia respecte a
  Teories de l'aprenentatge
  CONDUCTISME:Conductisme: L'aprenentatge és
  ...
  és el resultatResultat de l'associaciól'Associació d'estimuls i respostes.
  COGNITIVISME: Estudi
  y Respuestas.
  Cognitivisme: Estudio
  de la Cognició, esCognición, és a dir, els pocesos mentals implicats pocesos mentales en el
  ...
  s'elabora el coneixement,Conocimiento, des de
  ...
  i l'aprenenetatge finsaletas a la formacióFormació de conceptes
  ...
  el raonament lògic. Perlógica. Por cognitiu entenem
  ...
  informació rebuda a travèsun traves dels sentits.
  ...
  el aprenentatge socioculturalsocioculturales de cada
  ...
  en el cualCual es desenvolupa .Consideradesenvolupa. Considera el aprenentatge
  ...
  personal.
  El context ocupacontexto Ocupa un lloclugar y central. La
  ...
  social es converteixConvertir en el
  ...
  de tenir presentspresenta dos aspectes: la importànçiaLa importancia del contextcontexto social i la capacidadCapacidad de imitació.Imitació.
  Aprenentatge i desenvolupament sónSon dos processos
  ...
  de ser congruentcongruente amb el
  ...
  es produeix mésmás facilment en situacionsSituacions col.lectives. La
  "L'únic bon ensenyament és aquell que s'avança al desevolupament" Vigotski. (Autor d'aquesta teoria)
  (view changes)
  5:03 am

Friday, November 20

 1. page Article divulgatiu. Teories edited ... COGNITIVISME: Estudi de la Cognició, es a dir, els pocesos mentals implicats en el coneixement…
  ...
  COGNITIVISME: Estudi de la Cognició, es a dir, els pocesos mentals implicats en el coneixement.
  Estudia els mecanismes bàsics per els que s'elabora el coneixement, des de la percepció, la memòria i l'aprenenetatge fins a la formació de conceptes i el raonament lògic. Per cognitiu entenem l'acte del coneixement en les seves accions de enmagatzemar, recuperar, reconèixer, comprendre i organitzar i fer servir la informació rebuda a travès dels sentits.
  TEORIA SOCIOCULTURAL: EsEs basa en
  El context ocupa un lloc central. La interacció social es converteix en el motor del desenvolupament.
  S'han de tenir presents dos aspectes: la importànçia del context social i la capacidad de imitació.
  (view changes)
  11:11 am
 2. page Article divulgatiu. Teories edited ... -El Processament de la Informació manifesta que la ment humana treballa com un ordinador, és a…
  ...
  -El Processament de la Informació manifesta que la ment humana treballa com un ordinador, és a dir, rep informació, la processa i en treu un resultat. La memòria, l'atenció, la percepció i les representacions mentals són els factors que processen la informació.
  -El Constructivisme diu que s'apren construint sobre els coneixements previs. És la teoria que barreja principis de les teories anteriors: sociocultural, genètica, processament de la informació i aprenentatge significatiu.
  Els tipus d¡aprenentatged'aprenentatge més comuns
  Aprenentatge Receptiu: Només es necesita el contingut per a reproduir-lo però no es descubreix res.
  Aprenentatge per descobriment: la persona ha rebut els continguts descubrint els conceptes i les seves realacions i els eordena per adaptar-los al seu sistema cognitiu
  ...
  COGNITIVISME: Estudi de la Cognició, es a dir, els pocesos mentals implicats en el coneixement.
  Estudia els mecanismes bàsics per els que s'elabora el coneixement, des de la percepció, la memòria i l'aprenenetatge fins a la formació de conceptes i el raonament lògic. Per cognitiu entenem l'acte del coneixement en les seves accions de enmagatzemar, recuperar, reconèixer, comprendre i organitzar i fer servir la informació rebuda a travès dels sentits.
  TEORIA SOCIOCULTURAL: Es basa en el aprenentatge sociocultural de cada persona y en el mitjà en el cual es desenvolupa .Considera el aprenentatge com un dels mecanismes més importants del desenvolupament personal.
  El context ocupa un lloc central. La interacció social es converteix en el motor del desenvolupament.
  S'han de tenir presents dos aspectes: la importànçia del context social i la capacidad de imitació.
  Aprenentatge i desenvolupament són dos processos que interactuan. L'aprenentatge escolar ha de ser congruent amb el nivell de desenvolupament del nen. L'aprenentatge es produeix més facilment en situacions col.lectives. La interacció amb els pares facilita l'aprenentatge.
  "L'únic bon ensenyament és aquell que s'avança al desevolupament" Vigotski. (Autor d'aquesta teoria)

  (view changes)
  11:09 am
 3. page Unitats didàctiques i TIC edited ... Una muy Pesar de ser y estático de actividades Contener no hay que decir que los gráficos e im…
  ...
  Una muy Pesar de ser y estático de actividades Contener no hay que decir que los gráficos e imágenes son muy interesantes. Olga Navarro
  Les imatges són molt descriptives i visuals, aporten molta informació d'una manera molt entenedora i didàctica. Es podria completar amb activitats destinades a l'alumnat. Sílvia Rubió
  Para mi es una unidad didàctica muy poco dinámica: Sirve como documento de consulta, pero no más.
  Pilar Burillo


  Ingredients de L'Univers {Imagen1.jpg} {Imagen1.jpg}
  ...
  Opinió Personal:
  És una unitat didàctica força interessant. Porta una guia didàctica pel professorat molt completa. Les unitats són bastant interessants i els exercicis diversos. També promou l'autonomia de l'alumnat. Sílvia Rubió
  Me parece interesante en cuanto al contenido pero no en cuanto a la Integración de las TIC. Pilar Burillo
  Webquest. Un passeig per l'univers {Imagen1.jpg} {Imagen1.jpg}
  PHPWEB {universo.jpg} QUEST
  (view changes)
  10:43 am
 4. page Article divulgatiu. Teories edited ... L'aprenentatge és el procés pel qual s'adquireixen noves habilitats, destreses, coneixements, …
  ...
  L'aprenentatge és el procés pel qual s'adquireixen noves habilitats, destreses, coneixements, conductes o valors com a resultat de l'estudi, l' experiència, la instrucció i l' observació.
  És una de les funcions mentals més importants en humans, animals i sistemes artificials. Si ens centrem en l'aprenentatge humà, podem dir que està estretament relacionat amb l'educació i el desenvolupament personal i consisteix en adquirir, processar, compendre i aplicar una informació. Aprenem alguna cosa quan tenim un canvi en la nostra conducta, i aquest canvi dura en el temps. Per aprendre necessitem quatre factors fonamentals: intel.ligència, coneixements previs, experiència i motivació.
  ...
  anat sortint diferentdiferents teories de l'aprenentatge:
  -Conductisme: Aprenem

  -El Conductisme defensa que aprenem
  quan donem
  ...
  a un estímul.estímul i si es repeteix més l'estímul i es reforça de manera positiva, més s'aprèn. Els autors conductistes que destacarem són Pavlov, Watson i Skinner.
  -El Cognitivisme manifesta que aprenem perquè posem en marxa una sèrie de processos mentals (la percepció, la memòria, la motivació). I a diferència del conductisme, és més important la motivació per aprendre que no pas el reforçament. Un dels autors a destacar s'anomena Bruner. Aquest va elaborar la teoria de l'aprenentatge per descobriment:adquirim informació, la integrem en els nostres esquemes mentals i aleshores hem de crear les estructures pròpies per descobrir i arribar al coneixement. Un altre autor a destacar s'anomena Ausubel, el qual va desnvolupar la teoria de l'aprenentatge significatiu:aprenem quan som capaços de relacionar els nous continguts amb els que ja teníem.
  -L'Aprenentatge Sociocultural diu que aprenem quan ens relacionem amb els altres i segons la societat on estem, aprendrem unes coses o unes altres. L'autor a destacar és Vigotski.
  -El Processament de la Informació manifesta que la ment humana treballa com un ordinador, és a dir, rep informació, la processa i en treu un resultat. La memòria, l'atenció, la percepció i les representacions mentals són els factors que processen la informació.
  -El Constructivisme diu que s'apren construint sobre els coneixements previs. És la teoria que barreja principis de les teories anteriors: sociocultural, genètica, processament de la informació i aprenentatge significatiu.

  Els tipus d¡aprenentatge més comuns són els següents:
  Aprenentatge Receptiu: Només es necesita el contingut per a reproduir-lo però no es descubreix res.
  (view changes)
  8:31 am
 5. page Article divulgatiu. Teories edited ... És una de les funcions mentals més importants en humans, animals i sistemes artificials. Si en…
  ...
  És una de les funcions mentals més importants en humans, animals i sistemes artificials. Si ens centrem en l'aprenentatge humà, podem dir que està estretament relacionat amb l'educació i el desenvolupament personal i consisteix en adquirir, processar, compendre i aplicar una informació. Aprenem alguna cosa quan tenim un canvi en la nostra conducta, i aquest canvi dura en el temps. Per aprendre necessitem quatre factors fonamentals: intel.ligència, coneixements previs, experiència i motivació.
  Al llarg del temps diversos autors han anat estudiant la manera com els humans aprenem i com a conseqüència han anat sortint diferent teories de l'aprenentatge:
  -Conductisme: Aprenem quan donem una resposta a un estímul.
  Els tipus d¡aprenentatge més comuns són els següents:
  Aprenentatge Receptiu: Només es necesita el contingut per a reproduir-lo però no es descubreix res.
  (view changes)
  8:04 am
 6. page Article divulgatiu. Teories edited Les Teories de l'aprenentatge L'Aprenentatge i les seves teories Introducció ... és el pr…

  Les Teories de l'aprenentatgeL'Aprenentatge i les seves teories
  Introducció
  ...
  és el procèsprocés pel qual
  ...
  valors com a resultat de l'estudi, lal' experiència, la instrucció i lal' observació. Aquest procès pot ser analitzat des de diferents perspectives i és per aixó que existeixen diferents teories de l'aprenentatge.
  L'aprenentatge és

  És
  una de
  ...
  funcions mentals mesmés importants en
  ...
  animals i sitemessistemes artificials.
  L'aprenentatge humà
  Si ens centrem en l'aprenentatge humà, podem dir que està estretament relacionat amb
  ...
  el desenvolupament personal. Ha d'estar orientat adequadamentpersonal i s'afavoreix quan el individu està motivat.
  - L'aprenentatge suposa un canvi de conducta o un canvi en la capacitat de la conducta.
  - Aquest canvi ha de ser perdurable en el temps.
  - L'aprenentatge s dona a travès de la prèctica o d'altres formes d'experiencia.
  L'aprenentatge humà
  consisteix en adquirir, procesar, comprendreprocessar, compendre i finalment aplicar una informació que ens han ensenyat. L'aprenentatge requereixinformació. Aprenem alguna cosa quan tenim un canvi relativament estable en la conducta de la persona.
  Per
  nostra conducta, i aquest canvi dura en el temps. Per aprendre necesitemnecessitem quatre factors fonamentals: Inteligència,intel.ligència, coneixements previs, experienciaexperiència i motivació.
  Al llarg del temps diversos autors han anat estudiant la manera com els humans aprenem i com a conseqüència han anat sortint diferent teories de l'aprenentatge:
  -Conductisme:

  Els tipus d¡aprenentatge més comuns són els següents:
  Aprenentatge Receptiu: Només es necesita el contingut per a reproduir-lo però no es descubreix res.
  ...
  Aprenentatge significatiu: L'alumne relaciona els seus coneixements previs amb els nous donan-los coherència respecte a les seves estructures cognitives.
  Teories de l'aprenentatge
  L'aprenentatge i les teories que tractan els procesos d'adquisició de coneixement s'han desenvolupat molt en aquest últim segle degut als avanços de la psicologia i de les teories de la Instrucció. Existeixen diverses teories de l'aprenentage.
  CONDUCTISME: L'aprenentatge és un canvi en la forma del comportament en funció dels canvis de l'entorn i és el resultat de l'associació d'estimuls i respostes.
  COGNITIVISME: Estudi de la Cognició, es a dir, els pocesos mentals implicats en el coneixement.
  (view changes)
  8:03 am

Thursday, November 19

 1. page Article divulgatiu. Teories edited ... L'aprenentatge i les teories que tractan els procesos d'adquisició de coneixement s'han desenv…
  ...
  L'aprenentatge i les teories que tractan els procesos d'adquisició de coneixement s'han desenvolupat molt en aquest últim segle degut als avanços de la psicologia i de les teories de la Instrucció. Existeixen diverses teories de l'aprenentage.
  CONDUCTISME: L'aprenentatge és un canvi en la forma del comportament en funció dels canvis de l'entorn i és el resultat de l'associació d'estimuls i respostes.
  COGNITIVISME: Estudi de la Cognició, es a dir, els pocesos mentals implicats en el coneixement.
  Estudia els mecanismes bàsics per els que s'elabora el coneixement, des de la percepció, la memòria i l'aprenenetatge fins a la formació de conceptes i el raonament lògic. Per cognitiu entenem l'acte del coneixement en les seves accions de enmagatzemar, recuperar, reconèixer, comprendre i organitzar i fer servir la informació rebuda a travès dels sentits.

  (view changes)
  9:51 am

More