Teories basades en diversos enfocaments pedagògics

Teories associacionistes

CONDUCTISME: L'alumne aprèn quan dóna una resposta a un estímul. Existeixen dos corrents:
  • Condicionamient clàssic: És un procediment pel qual l'individu aprèn a respondre davant d'estímuls als que prèviament no responia.
Pavlov. Estudia els reflexos i connexions entre estímuls i respostes. Les conductes innates només són una petita part de tota la conducta humana.
**Watson***. Estudia l' existència de reflexes incondicionats o innats en els nens, diferenciánt-los dels apresos o condicionats, establint així una diferència entre conducta innata o apresa. Ressaltar l'aprenentatge per contigüitat: com es repeteix un estímul, més s'aprèn (llei freqüència) i la primera resposta serà la que quedarà més associada a l'estímul (llei proximitat temporal)

Exemple: A classe d'anglès, ensenyar un dibuix d'un gos als alumnes (estímul), i ells han de dir "dog" (resposta). I repetir-ho dues vegades.
  • Condicionamient operant o instrumental: Les conductes estan condicionades, pels precedens i pels estímuls posteriors.

Skinner. La gratificació que segueix a la conducta operant és suficient per reforçar-la. Reforç positiu: consolida l'aprenentatge, reforç negatiu: elimina l'aprenentatge.

Thorndike. Llei de l'Efecte. Els efectes positius d'un comportament fan que augmenti la seva probabilitat d'ocurrència en situacions similars.

Teories mediacionales

APRENENTATGE OBSERVACIONAL O SOCIAL: Es pot adquirir una nova conducta només observant-la en un altre individu, denominat "model". L'alumne aprèn segons la societat i cultura on es troba. El docent "modela" i és susceptible d'Imitació.

Bandura. L'observador que veu que la conducta del model té conseqüències positives, té tendència a imitar aquesta conducta.

Exemple: El nen imita al professor i s'han de crear condicions òptimes com mantenir la interacció, i vincular l'aprenentatge a simbols e imatges. (Debats, diàlegs, acompanyar graficament exposicions, etc)

Vigotsky. "El aprendizaje humano presupone una naturaleza social específica y un proceso mediante el cual los niños acceden a la vida intelectual de aquellos que le rodean" Vigotsky 1979. L'alumne aprèn quan interactua amb els altres. Exemple: Quan un fill/a aprèn a pescar observant com ho fa el seu pare/mare

PROCESSAMENT DE LA INFORMACIÓ: L'alumne aprèn quan rep informació, la processa i en treu un resultat.

HI ha una sèrie de processos mentals que processen la informació: la memòria, l'atenció, la percepció i les representacions mentals. Es tracta d'organitzar i reorganitzar dades constantment.

Exemple: Portar a terme una Cacera del Tresor

COGNITIVISME: L'alumne aprèn a través de processos mentals. L'èmfasi rau en el procés intern de l'individu.

Tolman. Teoria del conductisme cognitivista: hi ha unes variables intermèdies que interfereixen en l'aprenentatge: motivació, propòsits, cognicions, impulsos, hàbits personals. La motivació és més important que el reforç.

Bruner. Teoria aprenentatge per descobriment: s'arriba al coneixement a través de la resolució de problemes.

Exemple: Plantejar un situació i resoldre-la.

Ausubel. Teoria aprenentatge significatiu: els nous coneixements aporten aprenentatge quan hi ha vincle amb els ja existents.

Exemple: A classe d'anglès, quan ensenyem "present continuous" (nou coneixement) l'assimilem perquè partim del verb to be (vell coneixement)

Piaget. Estructuralisme genètic.La contribució essencial de Piaget al coneixement va ser demostrar que el nen té maneres de pensar específiques que el diferencien de l'adult


CONSTRUCTIVISME: Recull els principis bàsics de diverses teories:
-Teoria sociocultural de Vigotski: quan l'alumne aprèn interactuant amb els altres
-Estructuralisme genètic de Piaget: quan l'alumne interactua amb l'objecte de coneixement
-Processament de la informació: quan l'alumne processa la informació que rep
-Aprenentatge significatiu d'Ausubel: quan la informació és significativa per l'alumne
L'alumne aprèn quan construeix nous coneixements sobre els ja adquirits. L'aprenentatge és significatiu quan els coneixements són comprensibles i aplicables a l'individu.
Triangle interactiu: professor-alumne-continguts.
Exemple: Treball per projectes