Teoria
Conductisme
Cognitivisme
Definició
Aprenentatge = Canvis de conducta observables
en la forma o en la freqüència
Els comportaments i els pensaments són condicionats

Aprenentatge = experiència
Processament mental.
Processos cognitius del pensament com la solució de problemes,
El llenguatge i el procés de la informació
.
Procés de modificació de significats produïts per l'individu.

Aprenentatge
Estímul → Resposta i l'associació dels dos.
Resposta adeqüada a una continuació de la presentació d'un estímul ambiental
Importància de les conseqüències de les conductes.
Reforç positiue: probabilitat de repetició de les respostes.
Importància dels reforços.
"Condicionamient clàssic": Alumne: reacciona segons ambient "Condicionament operant": Resposta → estímul, no dependència ambiental.

Actividat intencional -> reflexió -> restructuració coneixements (interacció coneixements anteriors i nous)
Procés d'Organització i reorganització del Camp de percepció.
Rol actiu de l'alumne.

Factores que influeixen
Termes i condicions ambientals
Experiències personals
Herència Genètica

Motivació, coneixements i atenció Previs.
Interaccions Socials.
Factors ambientals

Rol de la Memoria
No significativa.
La resposta s'oblida per manca d 'ús.

Significativa.
Aprenentatge: Informació enmagatzemada i organitzada.

Transferencia
Situació Nova: Aplicar el coneixement adquirit
Situacions similares: Generalització de les conductesAutors
Paulov:Teoria Reflexiològica. Condicionamient Clàssic
Watson: Continuïtat per l'aprenentatge.
Llei de la freqüència:
Repetir l'associació entre estímul i resposta.
Skinner: Condicionament operant: Procés per l'ambient.
Reforç positiu: Consolidació del comportament.
Reforç Negatiu: provoca la disminució del comportament.
Els models bàsics de l'operante: recompensa, càstig, omissió, escapament, evitar.
El càstig suposa un estímul aversiu i no suposa l'eliminació de la conducta, es suprimeixen millor les condicions ambientals.

Tolman: Teoria del conductivisme cognitivista. Necessitat de la motivació. Objectius relació amb interessos aprenentatge de l'alumne.
Piaget: Genètica. Teoria -> Desenvolupament cognitivu del nen.
Procés d'assimilació del coneixement i la seva acomodació a les estructures cognitives.
Bruner:Descobriment per Aprenentatge. Informació, adquisició, o processament integració, organització pròpia o avaluació posterior.
Ausubel: Aprenentatge significatiu (l' anterior relacionat amb coneixement nou). Influència dels factores afectius. Variables: inclusivitat, ancoratge i discriminació.
Gagné:Seqüència, fases de: motivació resposta, o recepció, actuació, adquisició, retenció, recuperació, generalització, i retroalimentació
.
Vigotski:Importància interacció social.Cultura, societat: juguen enun paper important en el procés d'aprenentatge
Novak: mapes conceptuals,
Merrill: L'ordinador ajuda al docent en el procés instructiu, no el substitueix
.
Enlaces Web
http:// www.slideshare.net/marcypezo/teorias-del-aprendizaje-312926?src=related_normal&rel=47764

http://www.educarchile.cl/medios/20031218170349.doc
Teo # http://www.monografias.com/trabajos13/teapre/teapre.shtml

http://conductismo.idoneos.com/

http://psicologia.laguia2000.com/general/el-conductismo

http://cdau07.wikispaces.com/file/view/Conductismo, Cognitivisme + + i + constructivisme + (Resumen). doc
http://www.youtube.com/watch?v=-YpCocmWxPA
http://www.youtube.com/watch?v=AEh1157mok8

http://cdau07.wikispaces.com/file/view/Conductismo, Cognitivisme + + i + constructivisme + (Resumen). doc

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/cognitivismo.htm

http://www.monografias.com/trabajos14/cognitivismo/cognitivismo.shtml

http://www.slideshare.net/hectorv_lina/el-cognitivismo

http://www.virtualeduca.info/zaragoza08/ponencias/16/Resumen.pdf
Exemples
Posar un punt positiu per un bon comportament.
Posar un punt negatiu per un comportament no adequat.
Castigar no anar a jugar al pati.
Bona nota per una resposta adequada a classe
.
Adults:
Felicitar a un alumne públicament per fer una aportació interessant en un foro. Animar a participar.
Nomenar un portaveu per la següent activitat plantejada a l 'aula a un alumne pel seu treball brillant.
Proposar un espai lúdics (en formació on-line: una cançó, joc de la ONU, etc) pels alumnes que acabin la lliçó.

Educació per la salut:
Mostrar un vídeo o Campanya de Sensibilització (en el cas d'accidents de Trànsit, campanyes antitabac, etc)

Resolució de problemes de matemàtiques.
Fer exercicis de Comprensión Lectora.
Esquemes de Temes.
Fer una exposició d'un treball en grups a classe.
Realitzar avaluació inicial, sumativa i formativa (feed-back).
Adults:
Plantejar com una activitat pràctica la cacera del tresor o obrir un compte al Mr Wong.
Autoavaluadors .Proves amb feed-back que animi l'alumne a repetir en cas d'error.

Resoldre casos pràctics després de veure un exemple similar.

Educació per la salut:
Ensenyar a un grup de futures mares a col.locar el seu bebé en una posició correcta per la lactància.
Preparació i consum a l'escola dels esmorzars saludables.