L'Aprenentatge i les seves teories


Introducció

L'aprenentatge és el procés pel qual s'adquireixen noves habilitats, destreses, coneixements, conductes o valors com a resultat de l'estudi. la observació,la experiencia i la instrucció.
És una de les funcions mentals més importants en els essers humans, los animales Sistemes i artificiales. Si ens Centrem humà en l'aprenentatge, podem dir que està estretament relacionat amb l'educació i el desenvolupament personal i consisteix en Adquirir, processar, compendre i Aplicar una información. Aprenem alguna cosa quan tenim un canvi en la nostra conducta, i aquest canvi dura en el temps. Por aprendre quatre Necessitem fonamentals factores: Intel.ligència, coneixements previs, experiència i motivació.

Al llarg del temps diversos autores han anat estudiant La Manera com els humanos com i Aprenem a conseqüência han anat sortint diferents teories de l'aprenentatge:
-El que más s'aprèn conductisme defensa Dönem Aprenem quan una resposta A UN estímul i si es repeteix més l'estímul i es reforça MANERA DE positiva,. Els autors conductistes Que Son destacarem Pavlov, Watson i Skinner.
-El que Cognitivisme manifestaciones Aprenem perquè posem en marxa una sèrie de Procesos mentales (la percepció, la memòria, la motivació). Soy un diferència del conductisme, és más importante la motivació per aprendre que no reforçament el pas. Un dels autors un s'anomena destacar Bruner. Aquest va Elaborar la teoria de l'aprenentatge per descobriment: adquirim información, la integrem en els nostres Esquemes mentales aleshores i hem de CREAR les estructures pròpies por descobrir coneixement i arribar al. El autor Un altre un s'anomena destacar Ausubel, el qual va desnvolupar la teoria de l'aprenentatge significatiu: Aprenem capaços som quan de relacionar els nous continguts amb els ja que teníem.
-Aprenentatge L 'socioculturales que ens diu Aprenem quan relacionem amb els altres i segons la sociedad en estem, aprendrem unes coses o unes altres. Autor L'a destacar és Vigotski.
-El Processament de la Informació manifesta ción humana que la de las Naciones Unidas trabaja en el ordinador com, és a dir, representante de información, la processa I ES treu un résultat. La memòria, l'atenció, la percepció i les representacions mentales factores són els que processen la informació.
-El Constructivisme diu que s'apren Construint sobre els coneixements previs. Es la teoria que Barreja principis de les teories anteriors: socioculturales, genética, processament de la informació i aprenentatge significatiu.
Els tipus d'aprenentatge més comuns són els següents:
Aprenentatge Receptiu: Només es el contingut necesita per a reproducir todas-lo però no res descubreix es.
Aprenentatge per descobriment: La persona ha refutar els continguts els descubrint conceptes i les seves realacions i els eordena por Adaptar-los al seu sistema cognitivo
Repetitiu Aprenentatge: Es produeix quan l'alumne continguts comprendrel memoritza sentido o de relacionar-los amb els seus coneixements previs.
Aprenentatge significatiu: Relaciona L'alumne els seus coneixements previs amb els nous-donan los Coherencia respecte a les seves estructures cognitives.
Teories de l'aprenentatge

Conductisme:
L'aprenentatge és un canvi en la forma del comportament en funció dels canvis de l'entorn i és el Resultat de l'Associació d'estimuls y Respuestas.

Cognitivisme
: Estudio de la Cognición, és a dir, els implicats pocesos mentales en el coneixement.
Estudia els mecanismes bàsics per els que s'elabora el Conocimiento, des de la percepció, la memòria i l'aprenenetatge aletas a la Formació de conceptes i el raonament lógica. Por cognitiu entenem l'acte del coneixement en les seves accions de enmagatzemar, recuperar, reconèixer, comprendre i organitzar i fer servir la informació rebuda un traves dels sentits.

TEORIA SOCIOCULTURAL:
Es basa en el aprenentatge socioculturales de cada persona y en el mitjà en el Cual es desenvolupa. Considera el aprenentatge com un dels mecanismes més importants del desenvolupament personal.
El contexto Ocupa un lugar y central. La interacció social es Convertir en el motor del desenvolupament.
S'han de tenir presenta dos aspectes: La importancia del contexto social i la Capacidad de Imitació.
Aprenentatge i desenvolupament Son dos processos que interactuan. L'aprenentatge escolar ha de ser congruente amb el nivell de desenvolupament del nen. L'aprenentatge es produeix más facilment en Situacions col.lectives. La interacció amb els pares facilita l'aprenentatge.
"L'únic bon ensenyament és aquell que s'avança al desevolupament" Vigotski. (Autor d'aquesta teoria)